Algemene voorwaarden

VTM GO vernieuwt automatisch je abonnement, tenzij je uiterlijk de laatste dag van de periode waarvoor je de abonnementsvergoeding hebt betaald, je abonnement opzegt. Bij automatische verlenging wordt de abonnementsvergoeding verder aangerekend via je gekozen betaalmethode en dit tot je opzegt. Na automatische verlenging kan je op elk moment je abonnement kosteloos opzeggen, waarbij je, in het geval van een jaarabonnement, rekening moet houden met een opzegtermijn van twee maanden.

Publicatiedatum: 3 mei 2023

1.     VTM GO+ dienst

VTM GO+ is een video op aanvraag dienst op basis waarvan de gebruiker, onder deze algemene voorwaarden, audiovisueel materiaal (zoals entertainmentprogramma’s, documentaires, films, series, etc. – hierna de “content”) online (via streaming) of offline (via tijdelijke download) en reclamevrij kan consulteren, op vaste en mobiele toestellen ((smart)TV, computer, smartphone, tablets, etc.).

VTM GO+ wordt aangeboden door DPG Media NV, met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1 – 2018 Antwerpen – BTW BE 0432.306.234.

De VTM GO+ software, evenals de functionaliteiten en voorzieningen kunnen per toestel waarop VTM GO+ gebruikt wordt variëren, en het gebruik ervan kan onderworpen zijn aan software licenties van derden.

VTM GO+ kan op maximaal 4 verschillende toestellen tegelijk gebruikt worden.

DPG Media kan het VTM GO+ platform en de daarop aanwezige content voortdurend aanpassen zonder additionele kosten voor en voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Daarnaast kan VTM GO+ voor onderhoud en ontwikkeling voor een bepaalde periode beperkt of onderbroken worden, zonder dat DPG Media daardoor enige vergoeding aan de gebruiker verschuldigd is. In dergelijk geval zal DPG Media, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de gebruiker hiervan tijdig inlichten.

De offline beschikbaarheid via tijdelijke download van content is afhankelijk van de aan DPG Media verstrekte rechten. De tijdelijke download is per gebruiker beperkt tot maximaal 25 programma’s, die voor een periode van maximaal 30 dagen kunnen worden bewaard. Indien binnen deze periode de aan DPG Media toegekende rechten op gedownloade content verstrijken, zal deze content automatisch worden verwijderd. Tijdelijk gedownloade content verloopt automatisch na 48 uur na de aanvatting ervan.

2.     Account aanmaken en abonnement

Om gebruik te kunnen maken van VTM GO+, dien je een abonnement af te sluiten en een account aan te maken. Daarbij zal je gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals je e-mailadres, wachtwoord, naam, geboortedatum, postcode, land, straatnaam & huisnummer (optioneel) en betaalgegevens. Je garandeert dat je de gegevens die je voor je account doorgeeft, zal bijhouden en up-to-date houden zodat ze steeds accuraat en volledig zijn.

Voor toegang tot je account zal je gebruik moeten maken van een wachtwoord. Je dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Jouw wachtwoord is persoonlijk en je mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dien je zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan.

Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw account worden gesteld.

Je dient minimaal 18 jaar te zijn en je hoofdverblijfplaats in België te hebben om een account te kunnen aanmaken en een abonnement aan te gaan. DPG Media kan, in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/1128 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (hierna de “Portabiliteitsverordening”), nagaan of jouw hoofdverblijfplaats daadwerkelijk in België is.

3.     Looptijd en beëindiging

Het abonnement op VTM GO+ vangt aan zodra het registratieproces is voltooid en loopt voort totdat het wordt beëindigd conform de in deze algemene voorwaarden uiteengezette modaliteiten.

Tot 14 dagen na de dag waarop je je abonnement hebt afgesloten heb je een kosteloos herroepingsrecht. Je kan je herroepingsrecht uitoefenen door naar “Mijn account” te gaan en daar de verdere instructies te volgen. Je verliest je herroepingsrecht indien, met je uitdrukkelijke toestemming en erkenning van het feit dat je hierdoor je herroepingsrecht verliest, werd overgegaan tot levering van de VTM GO+ dienst en content.

Het abonnement kan op ieder moment worden opgezegd door naar “Mijn account” te gaan en daar de verdere opzeggingsinstructies te volgen. Het louter niet-betalen van de abonnementsvergoeding is geen opzegging. Na opzegging behoud je toegang tot VTM GO+ tot en met de laatste dag van de periode waarvoor de abonnementsvergoeding is betaald en waarin is opgezegd. Betalingen worden niet gerestitueerd en er is ook geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke abonnementsperioden of voor content die niet is gekeken.

DPG Media kan, indien je in strijd met deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving handelt, ten allen tijde je abonnement met onmiddellijke ingang schorsen of beëindigen, zonder enige terugbetaling of schadevergoeding verschuldigd te zijn.

DPG Media heeft het recht om het abonnement op ieder moment zonder enige motivering en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst schriftelijk beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van minstens één maand. Indien je voor een langere periode hebt betaald, zal DPG Media, indien er geen sprake is van een contractuele of wettelijke inbreuk langs de zijde van de gebruiker, de betaalde abonnementsvergoeding pro rata voor de overblijvende periode terugbetalen.

4.     Prijzen en betaling

Voor het gebruik van VTM GO+ is een maandelijkse of jaarlijkse vaste abonnementsvergoeding verschuldigd.

Deze maandelijkse/jaarlijkse abonnementsvergoeding is verschuldigd bij de aanvang van het abonnement (met uitzondering van een eventuele promotieperiode) en voorafgaand aan ieder(e) maand/jaar waarin het abonnement wordt voortgezet.

In het geval je een jaarabonnement hebt en je hebt deze niet uiterlijk 1 maand voor de verjaardagsdatum van je abonnement hebt opgezegd volgens de modaliteiten zoals in deze algemene voorwaarden uiteengezet, zal je jaarabonnement automatisch voor eenzelfde periode van een kalenderjaar worden voortgezet. In dergelijk geval kan je na de automatische vernieuwing je abonnement te allen tijde schriftelijk opzeggen volgens de in deze algemene voorwaarden uiteengezette modaliteiten, waarbij je wel een opzegtermijn van 1 maand dient te respecteren. Na die maand vanaf je opzegging, eindigt dan je jaarabonnement.

De abonnementsvergoeding dient via een van de op de betaalpagina vermelde betaalmiddelen te worden betaald. Het gebruik van het door jou gekozen betaalmiddel kan onderworpen zijn aan algemene voorwaarden van de derde-aanbieder ervan. Je kan je gekozen betaalmiddel van tijd tot tijd aanpassen in je account.

Indien het primaire betaalmiddel wordt geweigerd, of niet langer beschikbaar is, behoudt DPG Media zich het recht voor om de abonnementsvergoeding af te schrijven van andere betaalmiddelen die aan je account zijn verbonden.

Indien een betaling niet verwerkt wordt ten gevolge van een fout van de gebruiker (bvb ontoereikend saldo of verstreken betaalaccount), kan DPG Media je toegang tot VTM GO opschorten tot de betaling is verwerkt. Indien de betaling 30 dagen na de vervaldatum nog steeds niet verwerkt is kunnen worden, zal je een betalingsherinnering ontvangen en desgevallend in gebreke worden gesteld en zal je interesten en een forfaitaire schadevergoeding conform de wettelijke voorschriften verschuldigd zijn.

DPG Media behoudt zich het recht voor om de abonnementsvergoeding te wijzigen. DPG Media zal je hiervan tijdig op voorhand via e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres op de hoogte brengen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging van de abonnementsvergoeding kan je je abonnement zonder kosten of schadevergoeding opzeggen conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Indien je niet hebt opgezegd nadat de wijziging van de abonnementsvergoeding van kracht is gegaan en voordat de nieuwe abonnementsperiode is gestart, zal je abonnement automatisch verlengd worden tegen de gewijzigde abonnementsvergoeding die je op dezelfde wijze en via hetzelfde betaalmiddel zal worden aangerekend als de initiële abonnementsvergoeding.

5.     Promoties

Er kunnen van tijd tot tijd promotionele acties rond VTM GO+ lopen of een proefperiode aangeboden worden waarbij een (nieuwe) gebruiker gedurende een bepaalde periode gratis, of tegen een korting op de gebruikelijke abonnementsvergoeding van VTM GO+ kan genieten.

Vooraleer een nieuwe gebruiker van een promotie kan genieten, dient die zich te registreren en een abonnement aan te maken, zoals beschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

Na de promotieperiode loopt het abonnement automatisch door en start of herneemt de betalingsverbintenis voor de abonnementsvergoeding.

Promoties kunnen niet worden gecumuleerd. Indien je meerdere promotiecodes hebt, dient de promotie waar je eerst gebruik van maakt afgelopen te zijn vooraleer je een nieuwe promotiecode kan toepassen.

DPG Media kan de toepassing van de promotie weigeren of stopzetten indien zij vaststelt dat de gebruiker hier niet (meer) voor in aanmerking komt en om misbruik hiervan tegen te gaan.

6.     Gebruiksrecht – licentie

Als VTM GO+ gebruiker heb je een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de content die op VTM GO+ wordt aangeboden, conform deze algemene voorwaarden.

VTM GO+ en de content kunnen uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruikt worden binnen Nederlandstalig België, in lijn met de Portabiliteitsverordening. De content mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, gedistribueerd, gearchiveerd, weergegeven in strijd met deze algemene voorwaarden, verveelvoudigd, te koop of te huur worden aangeboden, in licentie worden gegeven, worden gebruikt om afgeleide(n) van te maken, verspreid, geüpload, openbaar getoond, beschadigd, etc. De gebruiker vrijwaart DPG Media en de eventuele derde-rechthebbende(n) op de content voor alle schade die uit dergelijk onrechtmatig gebruik voortkomt.

De gebruiker mag de voorziene contentbescherming niet (proberen te) omzeilen, verwijderen, deactiveren, beperken, hinderen, etc. Evenmin mag de gebruiker enige software in verband met VTM GO+ (al dan niet door een derde proberen te) manipuleren, decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen, disassembleren, beschadigen, etc.

7.     Aansprakelijkheid

DPG Media sluit, in zoverre als wettelijk mogelijk, haar aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg zou zijn van, of verband zou houden met het gebruik van VTM GO+, inclusief voor onbeschikbaarheid, storingen en onderbrekingen.

DPG Media garandeert geen continu en ongestoord gebruik van VTM GO+. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals (en zonder hiertoe beperkt te zijn) een overbelasting van het netwerk of bugs, waardoor VTM GO+ tijdelijk niet (volledig) beschikbaar is. In dergelijke gevallen is DPG Media geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

Het succesvol gebruiken van VTM GO+ en van het ontvangen en afspelen van content is onderhevig aan de technische functionaliteiten en beperkingen van het apparaat van de gebruiker. DPG Media is niet verantwoordelijk indien VTM GO+ niet op een bepaald apparaat kan worden gebruikt.

DPG Media garandeert niet dat de content voldoet aan de inhoudelijke, technische en/of artistieke verwachtingen van de gebruiker. DPG Media kan hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.

DPG Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden in hoofde van derden, waarmee zij in het kader van de VTM GO+ dienst samenwerkt.

8.     Privacy

Je persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke DPG Media NV – Mediaplein 1 – 2018 Antwerpen – BTW BE 0432.306.234 in lijn met de toepasselijke privacywetgeving. Meer informatie kan je steeds in ons privacybeleid terugvinden.

9.     Klantendienst

Indien je vragen hebt, omtrent je account, je abonnement, of het gebruik van VTM GO+, kan je contact opnemen met onze klantendienst.

10.  Elektronische communicatie

Al onze communicatie in verband met VTM GO+ (in verband met je account, facturatie, betalingen, bevestigingsberichten, kennisgevingen, etc.) verloopt uitsluitend elektronisch, bvb. via e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres en/of via sms naar het door jou opgegeven GSM-nummer.

11.  Toepasselijk recht en geschillen

Je abonnement wordt beheerst door het Belgisch recht, net als eventuele geschillen hieromtrent die we niet binnen een redelijke termijn minnelijk opgelost krijgen. Dergelijke geschillen worden exclusief aan de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen voorgelegd.

12.  Overige bepalingen

Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met eventuele actievoorwaarden, het privacybeleid, cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden op onze websites en in onze apps, exclusief de volledige contractuele relatie tussen jou als klant en DPG Media. Door een abonnement op VTM GO+ aan te gaan en het vakje naast de verwijzing naar deze algemene voorwaarden bij het aangaan van het abonnement aan te vinken, verklaar je deze algemene voorwaarden te kennen, minstens de kans te hebben gekregen om er kennis van te krijgen, en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

DPG Media kan deze algemene voorwaarden ten allen tijde aanpassen. In dergelijk geval zal je hiervan tijdig voorafgaandelijk via e-mail op de hoogte worden gebracht. Indien je niet akkoord bent met de wijziging van deze algemene voorwaarden, dien je het gebruik van VTM GO+ stop te zetten. Indien je je abonnement niet opzegt conform de in artikel 3 van deze algemene voorwaarden uiteengezette modaliteiten voordat de wijziging(en) van kracht is (zijn) gegaan, aanvaard je de aangekondigde wijziging(en).

Indien een (onderdeel) van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zou blijken, tast dit niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige (onderdelen van deze) algemene voorwaarden aan.

Bepalingen die uit hun aard het einde van een abonnement overleven (bvb. bepaling omtrent toepasselijk recht en geschillen) blijven onverkort van kracht.